Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Světové osobnosti

jak je (možná) neznáte 1. díl


Jdi na ukázku:
1. Ukázka z kapitoly „HERODOTOS“
2. Ukázka z kapitoly „ATTILA“
3. Ukázka z kapitoly „NERO“


1. Ukázka z kapitoly „HERODOTOS“

historik
(* asi 484 – ✝ asi 430/420 př. n. l.)

Hledání nového domova
Jeden z nejslavnějších Řeků (jehož přesnou podobu zřejmě nikdy neuvidíme) se narodil v maloasijském Halikarnassu řecké (možná aristokratické) matce a „barbarskému“ otci pocházejícímu z Kárie* (ležící na jihozápadě dnešního Turecka).

*Jedním z kárských vládců byl v letech 377–353 př. n. l. dodnes známý perský satrapa Mausolos, jenž si nechal v Halikarnassu (dnešním Bodrumu) vybudovat 45 m vysokou velkolepou hrobku, díky níž toto své sídelní město a zejména sám sebe jaksepatří proslavil. Svolal kvůli němu nejlepší stavitele a sochaře, kteří začali na veledíle pracovat již za jeho života, a když zemřel, dokončila je Artemisia, Mausolova sestra a manželka.

V protipersky smýšlející rodině slýchal od dětství vyprávění očitých svědků o invazi těchto řeckých nepřátel a o bitvách u Marathonu (490 př. n. l.), Thermopyl či Salamíny (obě 480 př. n. l.)., takže bylo jen otázkou času, kdy bude muset (ať kvůli neskrývanému postoji příbuzných, či jeho samého) odejít do vyhnanství.
Nejdříve se usadil na nedalekém ostrově Samos, a nikdy prý nezapomněl, jak mu pohostinnost ze strany tamních obyvatel pomáhala smířit se s exilem.
Domů do Halikarnassu se mohl spolu s dalšími Řeky vrátit v polovině 50. let 5. století př. n. l., ale postupně si uvědomoval, že není v rodném městě vítán a tak je kolem roku 447 př. n. l. opustil a zamířil do Athén. Obdivoval tamní politické zřízení, navázal kontakty s různými osobnostmi (například s Periklem, jemuž sepsal historii jeho rodu), a pilně pracoval na svém stěžejním historickém díle*, jímž předstihl všechny dosavadní logografy**.

* Herodotovo dílo bylo původně dvoudílné, stalo se nejúplnějším popisem světa, který tehdy Řekové znali, a na devět dílů bylo rozčleněno zřejmě v Alexandrii mnohem později. Bývá sice uváděno pod názvem „Historiés apodexis“ (doslovně přeloženo „Výkaz zkoumání“), ovšem šlo nikoliv o titul v našem slova smyslu, nýbrž – jak bývalo tehdy zvykem – o část první věty spisu.
** Výraz „logograf“ označoval ve starověku předherodotovské doby možno říci kronikáře, kteří popisovali to, co při svých cestách na vlastní oči viděli a co sami zažili, i to, co se dozvídali z doslechu. Většinou pocházeli z řeckého kmene zvaného Iónové, který se usadil v Attice a na několika nedalekých ostrůvcích, a zasloužili se o zredukování různých legend – ať se týkaly měst, vladařských rodů či třeba národních zvyků. Herodotos sice psal rovněž nejen o tom, co na svých cestách viděl a slyšel, ale i co čerpal z doslechu či ze dvou děl jednoho logografa (Hekataia z Milétu; 560/550–480 př. n. l.) – ovšem jeho dílo je (na rozdíl od kronik oněch logografů) dodnes známé a citované.

Uvítal, že některé pasáže svého rukopisu mohl veřejně předčítat athénským zájemcům, za což dostával od městské rady honorář, jenž prý někdy činil až 10 talentů (což byla hodnota více než tří set kilogramů stříbra).
Ovšem ani Athény neupoutaly Herodota natolik, aby zde zůstal natrvalo, a tak se znovu vydal na cestu. Tentokrát zamířil do jižní Itálie, kde se na přelomu let 444/443 př. n. l. pravděpodobně zúčastnil založení řeckého města Thúrioi, v němž hodlal získat plná občanská práva. To se mu podařilo, žil zde až do své smrti a byl tu také pochován. Právě proto mívá někdy Herodotos u svého jména přízvisko „Thúrijský“ (zatímco přízvisko „Halikarnasský“ s ním začalo být spojováno později).

Cenné poznatky i mravenci o velikosti lišek
Herodotos kvůli své knize mnoho cestoval, takže lze předpokládat, že byl zámožný, neboť cestovatelské hoby bylo nesporně finančně nákladné: platil si totiž ze svého nejen průvodce a dopravu, ale musel navíc obdarovávat mocné přátele, schopné a ochotné se za něj přimluvit u těch správných lidí, kteří mohli snížit na minimum rizika spojená s jeho „touláním“. K zemím, které navštívil, patřil například Egypt, jehož historii prý popsal jako první přehledně a srozumitelně. Nazval ho „obilnicí starověku“, vylíčil pohřbívání i balzamování faraonů, správně uvedl, že egyptská půda je černá a kyprá, neboť se skládá z nánosů přinášených z Etiopie Nilem, který – jak uvedl – teče ve směru poledníků, a Egypťany, v jejichž zemi nejvíce obdivoval pyramidy, prý nikdy nenazval barbary. (Ovšem hieroglyfy označil za „nečitelné písmo“.) Podle některých pramenů se dostal až k prvnímu nilskému kataraktu (peřejím) poblíž Asuánu a prohlédl si slavné Memnonovy kolosy, ale většina historiků je toho názoru, že své putování ukončil v Mennoferu. Kupodivu si byl jist tím, že Afriku i Asii na jihu „obklopují vody“.
Svým čtenářům představil i severní pobřeží Černého moře osídlené Skyty (viz), včetně významných řek (dnešního Dunaje a Donu). Psal o tom, že skytská půda je „rovná, bohatě porostlá travou, hojně zavlažovaná“, zimy že jsou tam tuhé, takže například jestřábi před nimi odlétají za teplem, a že severně od Skytie se rozkládají území, která nikdo neobývá, neboť tam stále padá sníh. Nevynechal ani Mezopotámii, v níž ho nejvíce zaujal Babylon, který ho inspiroval k údajně nejnázornějšímu popisu; pozoruhodné je, že i když jím uváděné údaje o tamních městských hradbách byly dlouho považovány za nadsazené, novověké vykopávky je potvrdily. O maloasijské Lýdii (viz) mimo jiné napsal, že její obyvatelé byli „prvními výrobci a použivateli zlatých a stříbrných mincí“ (zhotovených – jak jsme si řekli – z elektronu neboli žlutavé slitiny zlata a stříbra), a popsal i jednu významnou a neopominutelnou památku – perský Behistunský nápis (viz). Jako správný geograf zařazoval do svého díla informace o kmenech a etnických skupinách, všímal si podnebí, flóry a fauny i měst a významných staveb (zejména chrámů). Za velmi cennou je označována ta část Herodotova díla, v níž předložil zřejmě jako první historii řecko-perských válek zpracovanou na základě rozhovorů s jejich přímými účastníky. (Časově to bylo reálné, neboť on žil asi v letech 484–430/420 př. n. l., a řecko-perské války se odehrávaly v letech 492–449 př. n. l.)
Veřejnost přijímala jeho dílo velmi vstřícně, neboť jednak nabízel tehdy málo známé informace a navíc psal čtivě; jen málokdo tehdy tušil, že kvůli atraktivnosti textu byl ochoten občas „opominout“ ověřování faktů, za což ho zřejmě Plutarchos nazval lhářem. Navíc zůstal dítkem své doby, takže například věřil, že do života lidí i zemí zasahují bohové (porážku Peršanů v řecko-perských válkách vysvětloval jako boží trest za perskou pýchu), vážně bral věštby, sny, zázraky, vyprávění o jednookých lidských bytostech střežících zlaté poklady, či o stvořeních s tělem lva a s hlavou i křídly orla.
Dopouštěl se také některých věcných omylů (v tomto případě je však nutno přiznat, že se mu nelze divit – vždyť žil a tvořil před dvěma a půl tisíci lety!). K nim patřilo nejen třeba zhotovení mapy, na níž zanesl Indii v podstatě do sousedství Arábie (zatímco ve skutečnosti řeka Indus tekla asi o 2 000 km východně) či konstatování, že východně od Indu se rozkládá poušť, kterou neumí nikdo popsat, ale i tvrzení, že Chufuovu pyramidu v Gíze budovalo dvacet let asi sto tisíc otroků*, kteří zde prý pracovali při povodních, kdy nemohli obdělávat pole. K Herodotovým omylům patřilo i pojednání o chlupatých mravencích** velkých jako liška, jež prý objevil v Indii, kde je pozoroval, jak vyhrabávají zlatý prach, který pak domorodci sbírali.

* Přitom dnes je prokázáno, že prací na těchto svérázných hrobkách se zúčastňovalo po celý rok „pouze“ 10 000–30 000 lidí, a to svobodných (neboli ne–otroků), žijících v ohrazeném „sídlišti“ nacházejícím se poblíž staveniště. Pár set z nich tvořili odborníci a zbytek byly pomocné pracovní síly. Těžko však Herodotovi tento omyl vyčítat: vždyť to, co napsal v hlubokém starověku on, tvrdila řada autorů ještě koncem 20. století.
** V minulém století bylo prokázáno, že šlo nikoliv o mravence, nýbrž o sviště himálajské (Marmota himalayana), žijící v  Pákistánu, kteří při hloubení svých typicky dlouhých chodeb vynášejí na povrch zlatý prach. Herodota zřejmě tehdy především zmátla podobnost slov, z nichž jedno označovalo sviště a druhé horského mravence. (O tomto způsobu „těžení“ zlata psal později i římský přírodovědec Plinius Starší; *23 – ✝79 n. l.).

Přes tyto Herodotovy (většinou omluvitelné) omyly platí, že jeho dílo se stalo na dlouho skutečně hlavním a vydatným pramenem informací, a že ho římský rétor, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero (*106 – ✝43 př. n. l.) obdařil plným právem přízviskem „Otec dějepisu“.

2. Ukázka z kapitoly „ATTILA“

„otec“ Hunů (434–453)

Koňák, jenž se bál jen vody
Na svět Attilu přivedla zřejmě jedna z příslušnic početného harému jeho otce Mundžuka (možná prý rodem Číňanka) v evropském sídle známých Asiatů* zvaných Hunové**, nacházejícím se v Panonii zřejmě severně od soutoku Tisy a Dunaje. Jméno, které od svých rodičů dostal, historici neznají, a známé označení Attila považují někteří za přezdívku odvozenou od gótského slova „atta“ značícího „otec“ či „tatíček“.

* Za hranici mezi Asií a Evropou bývá obvykle označováno pohoří Ural. V odborné literatuře se však uvádí přesnější vymezení, které je vedeno v severojižním směru podél východní strany onoho pohoří a dále podél navazující části toku řeky Ural. Na jihu se tato hranice táhne podle některých pramenů buď v linii řeky Don, nebo v linii pohoří Kavkaz.
** První království si Hunové vytvořili roku 209 př. n. l. na území dnešního Mongolska a severní Číny, kde žili v kmenech, z nichž každý měl asi pět tisíc lidí. Když jim kolem roku 373 n. l. hrozil kvůli neúrodě a přelidněnosti hladomor i nedostatek píce pro zvířata, začali se poohlížet po nové domovině. Jelikož severně od jejich území se nacházely oblasti pro ně neznámé a (podle nich) nehostinné a v postupu na jih jim zčásti bránila Velká čínská zeď, hledali spásu hlavně na západě, tedy v Evropě. Panonie, kde se usadili, se rozkládala zhruba na území části Maďarska a bývalé Jugoslávie.

Byl podsaditý se širokou hrudí, hlavu mu „zdobily“ malé oči, řídký vous, nepříliš husté vlasy sahající do týlu a rozpláclý nos, kvůli němuž se mu údajně říkalo Ploskonos. Takto tvarovaný nos byl ovšem tehdy hunským symbolem krásy a matka mu ho proto v útlém dětství stlačovala pomocí destiček upevňovaných k hlavě řemínky. Celý obličej měl poznamenaný hlubokými řezy zanechávajícími celoživotní viditelné jizvy, které mu měly zajistit pověst významného bojovníka.
Nelze pochybovat o tom, že měl křivé nohy, neboť vyrůstal jako všichni Hunové v podstatě na koňském* hřbetu.

* Proto nás nepřekvapí, že příslušníci tohoto národa to s koňmi uměli. Často bývají označováni za vynálezce třmenů, které měly při dlouhé jízdě zbavovat jezdcovy nohy únavy; nejprve byly zhotovovány z kůže, teprve od 5. století n. l. se používala jejich kovová varianta. Historici oceňují také hunská kožená sedla. Ta měla dřevěnou kostru, jež díky vpředu a vzadu vyvýšeným můstkům zajišťovala jezdci při jízdě stabilitu, a to například i tehdy, když potřeboval kvůli střelbě otáčet trup. Tento princip převzali asijští výrobci sedel na další staletí, a dokonce prý ho využívají dodnes.

Attila nade vše miloval moc, a povahou byl vznětlivý, zpupný, odvážný i krutý – jak vůči svým lidem (což však někteří historici popírají), tak vůči obyvatelům dobývaných či dobytých území. Bál se jedině vody, kterou považoval za posvátnou a věřil, že kdyby se jí jen dotkl, znesvětil by ji, takže se „myl“ pouze když zmokl. Jelikož stejně smýšleli i ostatní Hunové, děsili své nepřátele nejen válečnou taktikou, ale i příšerným zápachem, který ještě násobily jejich kabátce, sešívané z kožek myší, hrabošů či svišťů, jež nosívali tak dlouho, až se na nich doslova rozpadly.

Z římské Ravenny k Dunaji
Poměrně málo se připomíná, že Hunové bývali jistou dobu spojenci Římanů*.

* Patřili mezi oblíbence pohledného, racionálně uvažujícího vojevůdce Západořímské říše (což byla jedna z částí, na něž se Římská říše rozpadla roku 395 n. l.), vybaveného vynikající fyzičkou – Flavia Aetia (*396–✝454). Ten strávil část mládí mezi Huny jako rukojmí, takže ovládal jejich řeč, zvyky i způsob válčení, a po návratu domů získal roku 425 hunské oddíly, a byl s  nimi prý navýsost spokojen. Málo je známo, že právě díky této vazbě postoupila Římská říše roku 433 Hunům Panonii (jejíž velkou část měli Asiaté v rukou již od roku 420).

Jelikož Attilův dědeček byl jedním ze zasloužilých hunských, Římu nakloněných vojevůdců, mohl vyjednat u prvního západořímského císaře Honoria (395–423), aby vnouček získal vzdělání v severoitalské Ravenně, která byla v letech 402–476 metropolí Západořímské říše a v níž tudíž sídlil i císařský dvůr.
Honorius mu vyhověl, a tak se malý Hun učil v Ravenně – ve společnosti mnoha bohatých římských vrstevníků – nejen číst (což v jeho době rozhodně nebylo obvyklé), ale zvládl i latinu, v níž četl rád římského básníka Horatia, a řečtinu, která mu nabídla v originále Homérovu „Iliadu“. Zvykl si také na přepych, pohodlí a toleranci ostatních, ovšem i když nad ním tehdy nikdo neohrnoval nos, v žádném případě nelze tvrdit, že by tu o jeho přízeň usilovaly mladé Římanky; od toho je totiž odrazoval zejména jeho „exotický“ vzhled.
Když Attila po skončení studií opustil Itálii, zamířil do rodného kraje – tedy do Panonie, kde si nechal vybudovat na vyvýšeném místě palác z trámů a snad i z kamene, který obklopovaly stany. Ke svému sídlu nezapomněl přistavět (Římany oblíbenou) lázeň, byť věděl, že jeho otec by onu „vymyšlenost“ považoval za porušení hunských „vodních“ tradic, které mytí a koupele zavrhovaly. (Je prý pravděpodobné, že se v oné koupelně Attila nikdy neumýval.)
Pravda – ve srovnání s ostatními Huny měl k dispozici nadstandardní bydlení, ovšem zároveň si uvědomoval, že je nelze srovnávat s římskými paláci a že mezi hunským a římským světem je a zůstane propastný rozdíl. Kvůli tomu měl k Římanům ambivalentní vztah: na jedné straně je obdivoval, a na straně druhé je zároveň nenáviděl.

3. Ukázka z kapitoly „NERO“

římský císař (54–68)

Pět let velmi oblíbený
Za své čtrnáct let trvající vlády si vysloužil velmi špatnou pověst, ovšem když se alespoň ve stručnosti podíváme na jeho rodinné zázemí, příliš se tomu nedivíme. Zároveň si na jeho obhajobu připomeňme, že mnohé z jeho odsuzovaných činů a manýrů byly v císařském Římě mezi příslušníky tak zvané lepší společnosti víceméně běžné, že ho proto Římané dlouho nepovažovali za vyvrhele a že rčení „krutý jako Nero“ vzniklo podle řady historiků teprve asi sto let po jeho smrti.
...
To, že prvních pět let Neronovy vlády proběhlo v poklidu, potvrdil například již počátkem našeho letopočtu Říman Suetonius. Ovšem po roce 59 n. l. se začaly objevovat Neronovy stinné stránky – aniž je známo, proč k tomu došlo. Pokud vím, o případných zdravotních důvodech nespekulovaly ani starověké prameny, které naopak tvrdily, že byl zdravý jako řípa a za dobu své vlády jen třikrát onemocněl, a to lehce, takže se ani nemusel vzdát popíjení svého oblíbeného vína. Možná prý lze tuto změnu vysvětlit jen tím, že se zhlédl v orientálním způsobu vládnutí, v němž míval panovník v rukou veškerou moc, kterou si nikdo netroufl sebeméně korigovat. To zřejmě vedlo v Neronově druhé „pětiletce“ k tomu, že jeho moc se stala „natolik zakotvená v římském právním a společenském systému, že si ... mohl jednoduše dělat, co se mu zlíbí“. Každopádně o jeho narůstajícím pocitu bohorovnosti svědčí mimo jiné to, že měsíc duben nazval Neroneus, a že se chystal přejmenovat Řím na Neropolis.
V tomto období měl ovšem Nero především mnoho práce sám se sebou, takže na vládnutí (které ho zřejmě ani příliš nebavilo) mu nezbývalo mnoho sil. Denně ho totiž čekal tvrdý vnitřní souboj mezi pochybnostmi na jedné straně, a neopodstatněným sebevědomím na straně druhé, což souviselo mimo jiné s tím, že se začal považovat „za nejlepšího zpěváka, básníka, herce, pištce, dudáka, tanečníka a závodníka“, byť skutečnost dokazovala, že se výrazně přeceňoval.
Co se týče jeho vstupu do světa hudby, začal se s ním seznamovat již v mládí, kdy se učil hrát na tehdy oblíbenou kitharu a věnoval se i zpěvu. Protože však měl slabý a přidušený hlas, snažil se ho posilovat tím, že uléhal na čísi radu naznak s hrudníkem zatíženým olověnou deskou, užíval projímadla a dávidla a „zdržoval se ovoce i pokrmů škodících hlasu“. Když došel k závěru, že toto cvičení opravdu pomáhá, prohlásil, že nic „není do hudby, zůstává-li skryta“, a oznámil, že začne vystupovat na veřejnosti. Poprvé se představil v Neapoli, kam tehdy vjel na bílém koni a kde svoji produkci nepřerušil ani poté, co se divadlo začalo otřásat v důsledku zemětřesení. Svými vystoupeními „obšťastňoval“ i obyvatele dalších měst, a nepolevoval v tom přesto, že trpěl silnou trémou. Na své konkurenty žárlil, ale obvykle se k nim prý choval uctivě a snažil se získat jejich přízeň, byť je po straně pomlouval; ty, s nimiž se nemohl – jak sám sobě přiznával – srovnávat, se snažil podplácet.
Jelikož se Nero obával i svého publika, nechával si najímat mladíky, kteří – po „nastudování“ různých druhů potlesku – sedali v hledišti a přičinlivě aplaudovali. Samozřejmě se nebránil „nabídkám“, aby ho sochaři zachycovali coby zpěváka s kitharou, což byl námět, jenž se dokonce objevil i na mincích.
Co se jeho vstupu do světa literatury týče, psával rád a pilně verše, které vybraným posluchačům předčítal ochotně a s  nadšením svým kvákavým hlasem. Je pochopitelné, že se kolem něj rojili licoměrní básníci, tanečníci i herci, kteří vzletnými slovy chválili jeho „umění“.
Od mládí také holdoval závodům vozů a býval nejen jejich vděčným divákem, ale i účastníkem. Ovšem i v tomto případě měl své císařské manýry: například vypsal závod o Neronovu cenu, o kterou však soutěžil sám – což mu ale nezabránilo v tom, aby se z vítězného věnce radoval jako malé dítě.
Právě při závodech vozů se měl v roce 65 odehrát proti Neronovi první puč, který se však nezdařil kvůli diletantské přípravě. Následovalo zatýkání, výslechy se protahovaly až do následujícího roku a vše skončilo tím, že císař si sice přečetl návrhy soudců na rozsudky, ale nakonec nechal šmahem popravit všechny, kteří byli vůči němu v opozici. V té době už zřejmě propadal panickému strachu o život, byl podezíravý a ochotný uvěřit každému očernění, a v oné panice vynášel tresty, nad nimiž nám dnes zůstává rozum stát: podezřelé „zločince“ dával házet šelmám v cirku, nechal je upalovat přivázané ke kůlům nebo je dal topit v moři, a v některých případech nařizoval, aby spáchali sebevraždu (což se stalo – jak víme – Senecovi). Smrt čekala také každého, kdo si dovolil odejít předčasně z některého jeho hudebního představení, neboť to kvalifikoval jako trestný čin zvaný urážka majestátu. Díky tomu, že mu všechny tyto a další „přehmaty“ procházely, spokojeně prohlásil: „Dosud ještě žádný vladař nevěděl, co si může dovolit.“

Nevídaný požár i palác
Jak známo, roku 64 shořely po požáru trvajícím šest dní a sedm nocí dvě třetiny Říma. Dodnes se traduje, že město zapálili buď křesťané* či že to udělal Nero sám, a to buď proto, aby zopakoval požár Troje, nebo aby mohl postavit novou a krásnější metropoli.

* Řada pramenů tvrdí, že Nero neměl křesťany v lásce, a nechával je házet za trest a pro zábavu divokým zvířatům vystupujícím v Koloseu. Jde ovšem o zásadní omyl, už proto, že za Neronova života tato stavba ještě nestála.

Jenže podle historiků je prý prokázáno, že při vypuknutí požáru pobýval v rodném Antiu, a do Říma se rozjel teprve poté, co zahlédl na obzoru rudou záři. Zuřící oheň sledoval z vyhlídkové věže stojící v Maecenatových zahradách, a protože si prý všiml, že dřevěné domky v úzkých uličkách hoří snadno a ochotně, dal lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, k dispozici Martovo pole i svoje soukromé zahrady. A aby předešel hladomoru, zajistil pro ně dodávky jídla i pitné vody a nařídil dočasné snížení cen potravin.
....
Když byl požár konečně uhašen, zabral Nero tři římské pahorky – Palatin, Viminál a Eskvilin, aby si na nich postavil nový palácový komplex, jímž by poddaným dokázal, jak schopného mají císaře.
Když prý císař oslavoval zprovoznění paláce, s uspokojením prohlásil: „Konečně začínám bydlet jako člověk.“